Vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady


Datum události: 28.

Dne 23. 7. 2021 vyšla ve sbírce zákonů nová vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. V přechodném ustanovení (5) je uvedeno následující: Do 31. prosince 2023 přestává být znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs vyrobená z odpadní asfaltové směsi odpadem, pokud splní požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

V platnosti touto formou zůstává i vyhláška č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Také tato vyhláška by měla být upravena a znovu vydána, nicméně k vypořádání připomínek (včetně připomínek SVS) se MŽP dostalo až po ukončení připomínkového řízení k základní vyhlášce.

Plné znění nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.