Urbanistický projekt 2021


Datum události: 24.

Soutěžní přehlídku URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 vypisuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů. Cílem je představit nejlepší urbanistické projekty odborné i laické veřejnosti.

Do 7. ročníku soutěže mohou být přihlášeny územně plánovací dokumentace krajů a obcí, změny územně plánovací dokumentace, územní studie, studie investorů zpracované jako podklad pro změny územních plánů, nebo stavební projekty v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo navrhující řešení veřejného prostranství nebo většího územního celku.

Přihlášené projekty a studie budou posuzovány v návaznosti na stupeň a typ předložené dokumentace podle nejrůznějších kritérií, kterými jsou mimo jiné kvalita a prezentace urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce řešení, kvalita a způsob řešení udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních. Dalším kritériem pak je i vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území i dopravní a inženýrskou obsluhu území. Neméně důležitým hlediskem je začlenění řešené části území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, ale také komplexnost řešené problematiky, přehlednost, srozumitelnost a grafické zpracování a další aspekty. Projekty bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců vypisovatelů.

Přihlášky do soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 je možné podávat do 10. března 2021.

Vyhlášení výsledků soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 bude součástí galavečera tradiční celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2021 v říjnu 2021.

Podrobnější informace včetně podmínek soutěže, přihlášky a registračního listu jsou zveřejněny na Stavba roku - urbanistický projekt