Transformace ŘSD ČR


Datum události: 1.

Proběhlo mezirezortní připomínkové řízení k dokumentu RIA a věcnému záměru zákona s termínem do 24. 11. 2020. ŘSD obdrželo připomínky dne 25. 11. 2020. Připomínek bylo 96, z toho 43 zásadních a 53 doporučujících. K 6 připomínkám proběhla schůzka s Ministerstvem dopravy a SFDI. Připomínky byly vypořádány 30. 11. 2020. V současné době probíhají schůzky s jednotlivými ministerstvy ohledně akceptace připomínek.


Zdroj: ŘSD ČR, 1. 12. 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na konci srpna byl na pokyn Řídícího a Výkonného výboru Transformace spuštěn samostatný projekt, který je nazván "Legislativa Transformace ŘSD". Cílem tohoto projektu je příprava obsahu zvláštního zákona a jeho schválení. Projekt bude ukončen podpisem zákona prezidentem ČR.

Projekt obsahuje harmonogram přípravy dokumentů, jejichž názvy jsou "Věcný záměr zákona o státním podniku" a "RIA" (Hodnocení dopadů zákona na státní rozpočet a jiné veřejné rozpočty).

Návrh zvláštního zákona byl zpracován v září. V průběhu října došlo k jeho připomínkování v rámci rezortu dopravy. Dne 27.10.2020 byl na Poradě ministra dopravy návrh zákona za rezort dopravy schválen. Následně proběhlo jeho odeslání do mezirezortního připomínkového řízení. Nyní běží 15denní lhůta na seznámení se s návrhy a pro případné uplatnění připomínek.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona musí již obsahovat název transformované organizace, Výkonný výbor vybral z návrhů PT Komunikace název "Správa dálnic a silnic, s.p.". Vybraný název nejvíce vystihuje základní činnosti organizace. Zároveň koresponduje se strategií Ministerstva dopravy o jednotném řízení a sjednocení organizačních struktur podřízených organizací, jako např. "Správa železnic, s.p.".

O dalším průběhu schvalovacího procesu vás budeme i nadále informovat.

Zdroj: ŘSD ČR, 2. 11. 2020