Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 51 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Sdružení pro výstavbu silnic zpracovává osobní údaje, viz Pravidla pro ochranu osobních údajů Sdružení pro výstavbu silnic.

Formulář pro přijetí nového člena Sdružení pro výstavbu silnic

Aktuálně

Aktuality související s pandemií COVID-19

Aktuality související s pandemií COVID-19:

Dne 8. 10. 2020 schválila vláda ČR návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021: Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

Doporučení předsednictva Sdružení, které se týká kompenzace dle Usnesení vlády č. 438 ze dne 20. 4. 2020 ve vztahu k podzhotovitelům

Metodika pro vydání Potvrzení pro zahraniční pracovníky na stavbách:
a) Metodika pro vydání Potvrzení ve smyslu bodu I. 11 usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření - stavební činnosti
b) Příloha č. I - Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území České republiky ve smyslu usnesení vlády ČR č. 511 bodu I. 11 ze dne 4. května 2020 - stavební činnosti
c) Příloha č. II - Potvrzení ve smyslu usnesení vlády ČR č. 511 bodu I. 11 ze dne 4. května 2020
Tisková zpráva Ministerstva dopravy 

Metodika pro vydání Potvrzení pro zahraniční pracovníky v nestavebních činnostech:
a) Metodika pro vydání Potvrzení ve smyslu bodu I. 11 usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření - nestavební činnosti
b) Příloha č. I - Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území České republiky ve smyslu usnesení vlády ČR č. 511 bodu I. 11 ze dne 4. května 2020 - nestavební činnosti
c) Příloha č. II - Potvrzení ve smyslu usnesení vlády ČR č. 511 bodu I. 11 ze dne 4. května 2020
Tisková zpráva Ministerstva dopravy

Postup zhotovitele při žádosti o vstup pracovníků z EU na území ČR bez provedeného testu na COVID-19 ve smyslu bodu I. 10 usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření:
a) Tisková zpráva Ministerstva dopravy
b) Metodika pro vydání Potvrzení ve smyslu bodu I. 10 usnesení vlády ČR č. 443
c) Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území ČR ve smyslu usnesení vlády ČR č. 443
d) Potvrzení ve smyslu usnesení vlády ČR č. 443 bodu I. 10 ze dne 23. dubna 2020

Pravidla překračování státních hranic:
a)
Tisková zpráva Ministerstva vnitra
b) Usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření
c) VZOR - lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic ČR 

Sdružení pro výstavbu silnic a Svaz podnikatelů ve stavebnictví zaslaly hejtmanům, primátorům i dalším investorům a zadavatelům žádost o uplatnění kompenzace za práci ve ztížených podmínkách.
Dopis zadavatelům a investorům
Seznam hejtmanů a primátorů, kterým byl dopis zaslán
Seznam SÚS, na které byl dopis odeslán
Města, na jejichž Technické služby byl dopis odeslán

Vliv pandemie na projektové a konzultační firmy:
a) Stanovisko CACE a návrh opatření pro kompenzaci vlivu pandemie COVID-19 na projektové a konzultační firmy
b) Podpůrné vyjádření SPS a SVS

Kompenzace stavebním firmám v sektoru dopravních staveb:
a) Tisková zpráva Ministerstva dopravy
b) Usnesení vlády ČR č. 438 ze dne 20. dubna 2020 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související
c) Příloha k usnesení: Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 

Záznam z videokonference členů správní rady ze dne 8. 4. 2020

Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 14. 4. 2020)

Site Operating Procedures - Protecting Your Workforce

Leták s doporučeními Ministerstva dopravy pro práci na dopravních stavbách

Usnesení vlády ČR ze dne 6. dubna 2020 č. 387 o přijetí krizového opatření (ke vstupům a výstupům z/do ČR platný od 14. 4. 2020) 

Prohlášení SVS k omezením z hlediska BOZP v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, dne 2. 4. 2020

Záznam z videokonference členů správní rady ze dne 1. 4. 2020

Usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020:
a) usnesení č. 338/2020 se týká poskytnutí platby za ztížené podmínky a prodloužení lhůt
b) usnesení č. 337/2020 se týká investic ve výši 6,5 mld. CZK do oprav dopravní infrastruktury

Problematika přeshraničních pracovníků (tzv. pendlerů):
a) Komplexní informace platné od 26. 3. 2020
b) Návrh SPS a SVS na výjimky týkající se stravování a pendlerů, zaslaný na MD dne 27. 3. 2020
c) Komplexní informace platné od 29. 3. 2020

Společná tisková zpráva SPS a MPO ze dne 26. 3. 2020

Článek ČT24 ze dne 26. 3. 2020: Kdo přišel o práci kvůli koronaviru, může najít nové uplatnění. Vláda chce udržet a rozhýbat dopravní stavby 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020

Záznam z videokonference členů správní rady ze dne 25. 3. 2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 19. 3. 2020

Dopis generálního ředitele RŠD ČR stavebním firmám ze dne 19. 3. 2020

Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus , materiál Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko ŘSD ČR ve věci dopadu výskytu koronaviru ze dne 17. 3. 2020 

Dopis SVS a SPS v ČR ministrovi Havlíčkovi (závěry z mimořádného jednání předsednictva SVS a prezidenta SPS v ČR Nouzy ze dne 18. 3. 2020)

Činnost Sdružení pro výstavbu silnic v následujícím období (18. 3. 2020)

Urbanistický projekt 2021

Soutěžní přehlídku URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 vypisuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů. Cílem je představit nejlepší urbanistické projekty odborné i laické veřejnosti.

Do 7. ročníku soutěže mohou být přihlášeny územně plánovací dokumentace krajů a obcí, změny územně plánovací dokumentace, územní studie, studie investorů zpracované jako podklad pro změny územních plánů, nebo stavební projekty v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo navrhující řešení veřejného prostranství nebo většího územního celku.

Přihlášené projekty a studie budou posuzovány v návaznosti na stupeň a typ předložené dokumentace podle nejrůznějších kritérií, kterými jsou mimo jiné kvalita a prezentace urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce řešení, kvalita a způsob řešení udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních. Dalším kritériem pak je i vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území i dopravní a inženýrskou obsluhu území. Neméně důležitým hlediskem je začlenění řešené části území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, ale také komplexnost řešené problematiky, přehlednost, srozumitelnost a grafické zpracování a další aspekty. Projekty bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců vypisovatelů.

Přihlášky do soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 je možné podávat do 10. března 2021.

Vyhlášení výsledků soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 bude součástí galavečera tradiční celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2021 v říjnu 2021.

Podrobnější informace včetně podmínek soutěže, přihlášky a registračního listu jsou zveřejněny na
Stavba roku - urbanistický projekt

Archiv novinek