Informace o Sdružení

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 55 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Předmětem činnosti je, podle čl. 5 stanov, zabezpečování společných zájmů členů, zejména v oblasti technicko-ekonomických informací, vzdělávání, průzkumu zakázek ve výstavbě, rekonstrukcích a opravách pozemních komunikací, tvorba rozvojových záměrů, tvorba a připomínkování legislativy, koordinace v oblasti standardizace a normalizace, koordinace přípravy a řešení potřeb z oblasti technického rozvoje, řešení vybraných problémů výrobní základny a zajišťování poradenské služby při zavádění vybraných nových technologií.

Nejvyšším orgánem Sdružení je správní rada složená ze statutárních zástupců všech členů Sdružení. Řídícím orgánem  v době mezi zasedáními správní rady je předsednictvo, které tvoří předseda, 7 místopředsedů a jednatel.

Odbornými poradními orgány Sdružení  jsou níže uvedené pracovní týmy:

 1. tým pro legislativu
 2. tým pro projektování a přípravu staveb
 3. tým pro jakost 
 4. tým pro vzdělávání
 5. tým pro mosty
 6. tým pro asfaltové technologie za horka
 7. tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze
 8. tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy
 9. tým pro kamenivo
 10. tým pro životní prostředí 
 11. tým pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Hlavními výsledky činnosti Sdružení jsou:

 • V rámci ediční činnosti:
  • Informace pro členy Sdružení;
  • Zpravodaj SILNICE MOSTY (čtvrtletně).
 • Pořádání odborných akcí:
  • Konference Asfaltové vozovky (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023);
  • Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek (2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022);
  • Konference Projektování pozemních komunikací (2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023);
  • Školení SENS a STEPS (pravidelně od roku 2005);
  • Monotematické odborné akce.

Sdružení je kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

V roce 1996 se Sdružení stalo přidruženým a po roce řádným členem EAPA (European Asphalt Pavement Association - Evropská asociace pro asfaltové vozovky).