Opatření a činnost SVS s ohledem na nouzový stav


Datum události: 13.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu je snaha dokončit započaté aktivity, bude-li to možné s využitím telekonferencí, webinářů a podobných nástrojů. Další aktivity zatím nebudou zahajovány.

Správní rada SVS a předsednictvo, jednání s MD a dalšími orgány státní správy

Zasedání správní rady plánované na 25. 3. 2020 muselo být zrušeno, akce přesahuje vládou stanovený počet osob, které se mohou shromažďovat, členům správní rady budou rozeslány podkladové materiály. Ty budeme distribuovat stejnou cestou prostřednictvím www.sdruzeni-silnice.cz, plánujeme zvýšit četnost Informací. Na 18. 3. bylo svoláno mimořádné jednání předsednictva Sdružení, které se uskutečnilo formou videokonference. Na jednání předsednictva SVS byl přizván prezident SPS v ČR a byl domluven další postup. Prezident Nouza byl pověřen jednáním s ministrem Havlíčkem. Závěry, které má tlumočit, jsou uvedeny samostatně. Jedná se především o velice složitou situaci v zabezpečení realizace staveb v době, kdy se zpřísnily podmínky natolik, že je prakticky nemožné v realizaci staveb pokračovat. Kromě nedostatku lidských kapacit vyvolaných zákazem cestování ze zahraničí, karanténou, začíná být problém i s dodávkami materiálů. Některé společnosti přistoupily k uzavření kamenolomů, betonáren, obaloven apod. Dalším opatřením je pak nemožnost pohybu na veřejnosti bez ochranných roušek. Ideálním řešením by tak bylo, aby byly stavby ze strany investorských organizací zastaveny s tím, že by bylo garantováno, že dojde následně ke kompenzaci prací nutných k zastavení a znovuobnovení.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu je snaha dokončit naše započaté aktivity, bude-li to možné
s využitím videokonferencí, webinářů a podobných nástrojů. Další aktivity zatím nebudou zahajovány.

Školení STEPS 12 a Silniční akademie

Podařilo se nám dokončit školení STEPS 12, pražského termínu se zúčastnilo jen 25 osob, zbytek přihlášených mohl sledovat školení na internetu. Zbývající kurzy Silniční akademie jsou z důvodu preventivních opatření přihlášených osob i lektorů realizovány bez účastníků a také jsou nahrávány
a přenášeny přes internet. Podkladové materiály jsou účastníkům k dispozici v pdf formátu před školením.

Jednání pracovních týmů Sdružení

Vzhledem k tomu, že byla již naplánována jednání téměř všech týmů, zatím nejsou zrušena centrálně, pokud bude zajištěn momentálně odpovídající program jednání, uskuteční se nejspíše videokonferenční formou. Budeme jednotlivá jednání řešit společně s vedoucími a tajemníky týmů.

·       jednání týmu č. 3 pro jakost (21/4) - počká se na vývoj situace, buď se uskuteční, nebo videokonferencí;

·       jednání týmu č. 4 pro vzdělávání (termín konec března) - zrušeno;

·       jednání týmu č. 6 pro asfaltové technologie za horka (28/5) - společnost OMV zrušila záštitu, počká se na vývoj situace, jestli bude zorganizováno prezenční formou nebo videokonferenci;

·       jednání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze (2/4) - počká se na vývoj situace, buď se zruší, nebo proběhne videokonferencí;

·       jednání týmu č. 8 pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy (29/4) - počká se na vývoj situace, buď se uskuteční, nebo videokonferencí;

·       jednání týmu č. 9 pro kamenivo (15/4) - počká se na vývoj situace, buď se uskuteční, nebo videokonferencí;

·       jednání týmu č. 10 pro životní prostředí (16/4) - realizuje se formou malé porady k Vyhlášce
č. 130/2019 Sb. k znovuzískané asfaltové směsi pravděpodobně formou videokonference,

·       jednání dalších týmů nebudou zatím plánována.

ROAD FEST

Pozastavuje se příprava akcí, které se měly uskutečnit v červnu v Liberci a Zlíně a v září v Plzni.
O případném zrušení bude rozhodnuto pravděpodobně nejpozději do 30 dnů u červnových akcí,
o Roadfestu v Plzni bude možné rozhodnout později.

EAPA a E&E Kongres

Cesty českých zástupců na jednání orgánů EAPA nebudou organizovány, většina jednání se uskuteční formou videokonferencí. Kongres Eurasphalt & Eurobitume v Madridu byl přesunut z plánovaného termínu v květnu 2020 na rok 2021. Účastníci, kteří se přihlásili z České republiky, musí počkat, zda bude vložné vráceno a bude se nutno přihlásit znovu. Prostřednictvím Sdružení měla být zajištěna účast 7 osob, předpokládali jsme uskutečnit na podzim seminář, na kterém bychom s obsahem kongresu zájemce seznámili.

Mediální kampaň k "Work road safety"

Je snaha dokončit započatou kampaň s vybranou agenturou. Už nyní je shromážděn příspěvek ve výši cca 1,6 mil. Kč včetně 300 tis. Kč z rezerv Sdružení. Protože je nutná součinnost stavebních firem při přípravě videa, není možné zahájit činnost hned, nicméně pokud by byly práce na přípravě zahájeny počátkem dubna, bylo by možné kampaň realizovat v předpokládaném termínu červen - červenec, lze ale posunout na září - říjen. Důležitý je názor a zachování podpory Besipu, která byla písemně přislíbena včetně nákupu vysílacího času v televizi.

Projednávání technických norem a předpisů, další jednání

Jednotlivá jednání se uskuteční v závislosti na možnostech účastníků. Nebude-li možná prezenční forma, bude jednání odloženo, příp. zajištěno formou videokonference.

 V Praze dne 18. 3. 2020

Činnost Sdružení pro výstavbu silnic v následujícím období